Generalforsamling i Sall Beboerforening 2020

Torsdag d. 6 februar 2020 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent 2021.
  • Behandling af indkomne forslag.
    • Fra bestyrelsen – vedtægtsændringer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  • Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter: Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år. Revisorsuppleanter er på valg hvert år.
  • Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Per Munck i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. pmmunck@privat.dk

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lille traktement.

Sall Beboerforening

v/ Formand Per Munck.

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.

Husk at indbetale dit kontingent inden generalforsamlingen for at du har stemmeret

Forslag til nye vedtægter for Sall Beboerforening

Ændringer er markeret med FED, og den nuværende § 6 (hvor ændringerne optræder) fremgår nederst i dokumentet.

§ 1 Sall beboerforening er en forening med hjemsted i Sall

§ 2 Foreningens formål er at drive Sall Forsamlingshus, samt at varetage Sall sogns interesser, som et møde og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt, kulturelt arbejde.

§ 3 Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner over 18 år med bopæl i Sall sogn og opland.

§ 4 Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter. Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år. Revisorsuppleanter er på valg hvert år. 8. Eventuelt. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. For hver fremmødte medlem 1 stemme, dog max. 2 stemmer pr. husstand. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal. Såfremt min. 1 medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort ved opslag på foreningens hjemmeside.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller 25 % af foreningens medlemmer skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindeligt flertal. Hvert år afgår efter tur 2 eller 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, fordeler selv posterne som formand, næstformand, sekretær, kassérer og arrangementskoordinator. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsen møder føres en protokol, der oplæses efter mødets slutning og underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 7 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således blandt andet bestyrelsen af medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for beboerforenings aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at indsætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgettet for driften. Desuden må bestyrelsen sideordnet hermed sikre, at de folkeligt kulturelle opgaver finder deres naturlige placering i foreningens aktiviteter. Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes altid af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

§ 8 Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter. Forenings midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter. Et eventuelt overskud ved udlejning må ikke overføres til andre formål end til husets forsatte drift og eventuelle udbygning. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen, eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.§ 8 Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter. Forenings midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter. Et eventuelt overskud ved udlejning må ikke overføres til andre formål end til husets forsatte drift og eventuelle udbygning. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen, eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt

§ 9 Forenings regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status revideres før den ordinære generalforsamling af de to valgte revisorer.

§ 10 Til opløsning af forening kræves mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Er 2/3 af samtlige medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige formål inden for Sall sogn.

Dette er den eksisterende § 6 pr. 01-01-2020:

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindeligt flertal. Hvert år afgår efter tur 4 eller 5 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv 4 personer til varetagelse af opgaverne som formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt fastsætter sin forretningsorden. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsen møder føres en protokol, der oplæses efter mødets slutning og underskrives af den samlede bestyrelse.