Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 9.marts kl. 19.00 i Forsanlingshuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtægtsændringer
  3. Regnskab 2016

 

Ændringsforslag til vedtægter for Sall Beboerforening

Behandles på ekstraordinær generalforsamling den 9.marts 2017.

Endelig dagsorden vil kunne ses på Beboerforeningens Hjemmeside(Sall Beboerforening) medio februar 2017

Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter
§1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Uændret
§ 4 Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskab.

4. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale aviser og eventuelt ved opslag. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme. Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger sker skriftligt, Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

§ 4 Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af budget, samt fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisorer og suppleanter. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.

Revisorsuppleanter er på valg hvert år.

8. Eventuelt.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. For hver fremmødte medlem 1 stemme, dog max. 2 stemmer pr. husstand. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal. Såfremt min. 1 medlem ønsker det, skal afstemningen SKE skriftligt. Beslutning om ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort ved opslag på hjemmesiden.

§ 10 Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af samtlige aktive medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.(Aktive medlemmer.). Er 2/3 af samtlige aktive medlemmer ikke fremmødt på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling ………  § 10 Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmers tilstedeværelse på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Er 2/3 af samtlige medlemmer ikke tilsted på generalforsamlingen, indkaldes til ny generalforsamling …….

 

 

 

Ved taget på generalforsamlingen den. 19.februar 1991. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 9.marts 2017.