Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:  
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent 2020.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af revisorer og 2 suppleanter:

Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.

  • Valg af 2 revisorsuppleanter:

Revisorsuppleanter er på valg hvert år.

  • 8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Torben Kallestrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. torben.kallestrup.sall@gmail.com

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lille traktement.

Sall Beboerforening

v/ formand Torben Kallestrup

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.

Husk at indbetale dit kontingent inden generalforsamlingen for at du har stemmeret