Generalforsamling i Sall Beboerforening

Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 1.februar 2018 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent 2018.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af revisorer og 2 suppleanter:

Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.

  1. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Revisor suppleanter er på valg hvert år.

  1. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Tove Hvid, tovehvid@gmail.com.

Efter generalforsamlingen vil foreningen vil være vært ved et lille traktement.

Beboerforening

v/ formand Tove Barkman Hvid

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.