Generalforsamling i Sall Beboerforening

Torsdag den 31 januar 2019 kl. 19.00

I Sall Forsamlingshus, Borgergade 12, Sall

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:  
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent 2019.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter:                                                                                                                                                                                                        Revisor vælges for 2 år ad gangen, på den måde at den ene revisor vælges på ulige år og den anden revisor på lige år.                                                Revisorsuppleanter er på valg hvert år.
  8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden Torben Kallestrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lille traktement.

Sall Beboerforening

v/ formand Torben Kallestrup

HUSK at møde op og gør din indflydelse gældende.

Husk at indbetale dit kontingent inden generalforsamlingen for at du har stemmeret